Taalgroep


 

In schooljaar 2002/2003 is de Taalgroep gestart. In de Taalgroep worden kinderen met zeer ernstige lees- en spellingsproblemen begeleid. Plaatsing gebeurt via een MDO met een ambulant begeleider van Unita. De leerlingen komen zowel van de reguliere basisscholen van het Samenwerkingsverband Unita als van de Annie M.G. Schmidtschool voor Speciaal Basisonderwijs.

De kinderen blijven ingeschreven op de eigen basisschool.

Doelgroep:

Kinderen uit de groepen 4, 5 en 6 met ernstige lees en/of spellingproblemen die zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen in het reguliere onderwijsleerproces. Veelal lezen en spellen deze leerlingen niet meer vergelijkbaar met de andere kinderen van de eigen groep. Er is sprake van handelingsverlegenheid bij de leerkrachten en kinderen. De Taalgroep heeft plaats voor 12 kinderen en wordt begeleid door groepsleerkrachten/ begeleiders gespecialiseerd in dyslexie.

De tijdelijkheid van de plaatsing en aansluitende terugplaatsing naar de oorspronkelijke school staan voorop. Leerlingen komen op drie dagen (dinsdag, woensdag en donderdag) naar de Taalgroep op de Annie M.G. Schmidtschool. De andere twee dagen (maandag en vrijdag) zijn zij op de eigen school.

Criteria voor plaatsing

Unita kan een tijdelijk arrangement afgeven voor plaatsing in de Taalgroep op basis van onderstaande criteria:

 1. Kinderen met een ernstige achterstand op het gebied van lezen en spelling ±1½ jaar, (het kind presteert voldoende op het gebied van rekenen);
 2. Leeftijdscategorie: kinderen uit groep 4, 5 en 6 van het basisonderwijs;
 3. hardnekkige problemen met automatiseren (DMT) score D of E. Klepelscore beneden de kritische standaardscore van 7;
 4. Een complete beschrijving van het (taal)voortraject in het MDO door de desbetreffende school. De school moet aantonen, met behulp van handelingsplannen, welke lees- en/of spellingsinterventies er zijn ondernomen en met welk leerrendement. Hulpactiviteiten: Protocol Dyslexie is vanaf de onderbouw ingezet;
 5. Een geldig (recent) psychologisch onderzoek;

Bovendien zijn de volgende voorwaarden noodzakelijk:

 1. De school is bereid tot regelmatig afstemmingsoverleg met de Taalgroep medewerkers over de ontwikkelingen en is bereid om de nieuw verworven vaardigheden en inzichten van het kind te begeleiden in de basisschoolsituatie;
 2. De ouders zijn bereid tot overleg over de behandeling, vorderingen en het toekomstperspectief van hun kind. Tevens wordt van hen verwacht dat zij de huiswerkopdrachten van hun kind actief en serieus begeleiden en ondersteunen;
 3. Het kind heeft voldoende draagkracht om met de schoolwisselingen om te gaan;
 4. De lees en/of spellingsgebieden moeten het hoofdprobleem zijn bij de leerling.

N.B. Alleen leerlingen van een bij het Samenwerkingsverband Unita aangesloten basisschool komen in aanmerking voor plaatsing. De toelating ligt bij Unita.

Afspraken rond plaatsing

De plaatsing is parttime en tijdelijk voor de duur van maximaal één jaar. De leerling blijft ingeschreven op de toeleverende basisschool.

Via een MDO wordt samen besloten tot aanvraag van een plaatsing in de Taalgroep. Als hiertoe besloten is, moet er door de directeur van het samenwerkingsverband akkoord gegeven worden voor een plaatsing.

Ouders en de toeleverende basisschool worden gedurende die periode begeleid door de Taalgroep-medewerkers, zodat de leerling adequaat onderwijs geboden kan worden zowel binnen de specialistische setting van de Taalgroep, als binnen de school van herkomst en in de thuissituatie. Er zijn regelmatig contactmomenten met ouders en eigen leerkrachten.

Ouders en toeleverende school zorgen voor optimale aanwezigheid van de leerling op de Taalgroepdagen.

In de drie dagen van de Taalgroep wordt er lesgegeven met een eigen programma voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, taal en schrijven, passend bij het niveau van de leerlingen. Elk kind heeft daarbij een individueel traject, waarbij gekeken wordt hoe het kind zo goed mogelijk weer aansluiting kan vinden bij de groepsinstructie op de eigen school.

Er wordt elke dag ook gerekend. Dit gebeurt met lesstof van de eigen school. De rekenmaterialen van de eigen groep worden hierbij tijdelijk in de Taalgroep gebruikt. Er is wekelijks afstemming over de rekenstof.

Er wordt regelmatig getoetst. Toetsgegevens worden doorgegeven aan ouders en de eigen school. Toetsen die in de Taalgroep worden afgenomen, kunnen gedurende de plaatsing niet in de eigen school afgenomen worden.

Na de Taalgroep:

Het is de bedoeling dat de kinderen na een zo kort mogelijke periode weer volledig terug gaan naar hun eigen school. Deze terugplaatsing gaat altijd in overleg met alle betrokkenen volgens de terugplaatsingsprocedure van de Annie M.G. Schmidtschool.

Criteria voor terugplaatsing:

 • De gestelde leerdoelen zijn bereikt;
 • De eigen school streeft naar voldoende didactische en professionele mogelijkheden en middelen, om deze leerling met de nieuw verworven vaardigheden en inzichten structureel verder te helpen ontwikkelen en past dit ook toe voor de leerling.
 • De Taalgroep medewerkers hebben de speciale onderwijsbehoeften van de leerling in kaart gebracht op het gebied van remediëren, compenseren en dispenseren.
 • Het kind is in staat met de nieuwe vaardigheden aansluiting te vinden bij de instructiegroep van de eigen klas.

Tijdens mondeling overleg zijn afspraken gemaakt met de leerkracht en de IB-er over de ondersteuning en begeleiding die de leerling nodig heeft, om de instructies in de eigen groep te kunnen volgen.