Klachtenregeling

Klachtenregeling

Waar mensen werken ontstaan soms misverstanden of worden fouten gemaakt. Als u hiermee te maken heeft, kunt u dit bespreken met de leerkracht van uw kind en/of andere direct betrokkenen. Wij gaan ervan uit dat elke leerkracht u en/of uw kind serieus neemt, goed luistert en samen met u en/of uw kind naar de best mogelijke oplossing zoekt.

Heeft u het gevoel dat u niet serieus wordt genomen of dat er niet goed naar u wordt geluisterd? Of zijn er problemen – van welke aard dan ook – die u of uw kind niet met de groepsleerkracht wilt/durft te bespreken? Neem dan contact op met de directie of een van onze interne contactpersonen.

Interne contactpersonen
Lara van Winden (psycholoog) en Marieke Gerrits (schoolpsycholoog)
Telefoonnummer: 035-6215835 (school)
E-mailadres: [email protected] en [email protected] 

De interne contactpersoon is aangesteld om ervoor te zorgen dat klachten of problemen op een passende manier worden afgehandeld. De gesprekken worden vertrouwelijk behandeld. In overleg met de ouder en/of het kind kijkt de interne contactpersoon wat er moet worden gedaan of wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen. 

Is er sprake van machtsmisbruik als (seksuele) intimidatie, pesten, mishandeling, discriminatie, onheuse bejegening, fysiek geweld of inbreuk op de privacy? Praat hier dan zeker over met een van de interne contactpersonen.

Indien nodig wordt een klacht doorverwezen naar de klachtencommissie.

Externe vertrouwenspersoon
Komt u met hulp van de interne contactpersoon of de betrokkenen niet tot een oplossing? Dan kunt u zich wenden tot de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en kan u begeleiden in de klachtenprocedure en adviseren over de mogelijke stappen.
Naam: Angela Groen, CED Groep
Telefoonnummer: 010-4071993
E-mailadres: [email protected]

Formele klacht
Als uw klacht in overleg met de school niet naar tevredenheid kan worden opgelost, is het mogelijk deze voor te leggen aan het College van Bestuur van Stichting Elan. Als ook dan geen oplossing is gevonden, kunt u zich wenden tot de landelijke klachtencommissie.
College van Bestuur
Email: [email protected]
Telefoonnummer: 035-6852847

of

Landelijke klachtencommissie
GCBO: geschillencommissie bijzonder onderwijs
Telefoonnummer: 070-3861697 (9.00-16.00 uur)
Email: [email protected]
Postbus 82324
2508 EH Den Haag

Vertrouwensinspecteur
Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met een van de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie via telefoonnummer 0900-111 3111 (lokaal tarief) op weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.