Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschap op de Annie M.G. Schmidt en binnen stichting Elan 

Wat is de MR?

Het Nederlands onderwijs verplicht dat elke school een Medezeggenschapsraad (MR) heeft. Een MR telt minstens vier leden en bestaat uit ouders/verzorgers en teamleden. Samen denken zij mee over de kwaliteit van de school. De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar en de vergaderingen zijn altijd openbaar. Van alle vergaderingen worden notulen gemaakt. Deze zijn na te lezen op school.  

In de Wet medezeggenschap op scholen en het Medezeggenschapsreglement staan de werkzaamheden en rechten van de MR. Dit zijn de belangrijkste punten: 

  • Iedereen krijgt de mogelijkheid om zijn belangen naar voren te brengen. 
  • Alle partijen kunnen hun standpunten toelichten en indien nodig verdedigen. 
  • Er is openheid, zowel binnen de MR als richting de school.

MR op de Annie M.G. Schmidt

Op de Annie M.G. Schmidt bestaat de MR uit medewerkers en ouders/verzorgers. Zij zijn gekozen volgens het reglement. Alle ouders/verzorgers en schoolmedewerkers kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR.

De MR mag met de directeur van de Annie M.G. Schmidt alle onderwerpen bespreken die de school aan gaan. Zo kan de MR haar mening geven over beleidsvoorstellen, over de richting die het schoolbestuur op wil gaan en over de acties die daarbij horen. Daarnaast kan de MR zelf met voorstellen komen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR de volgende rechten:

  • instemmingsrecht: instemming van de MR wordt gevraagd bij bijvoorbeeld het vaststellen van het schoolplan en de klachtenregeling. 
  • adviesrecht: de MR kan advies uitbrengen over bijvoorbeeld de vakantieregeling, het aanstellen en de taken van de directeur en nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school. 
  • initiatiefrecht: de MR kan zelf met voorstellen komen. 
  • informatierechtde directeur van de school bespreekt minimaal twee keer per jaar de dagelijkse zaken op school met de MR. 

Heeft u vragen, opmerkingen, onderwerpen die u op de agenda wilt zetten of wilt u gewoon eens een MR-vergadering bijwonen? Neem dan contact op met de MR via [email protected]

Wat is de GMR?

Het bestuur van stichting Elan heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Hierin zitten ouders en personeelsleden van de verschillende scholen van stichting Elan. De GMR denkt mee over bestuursbesluiten en heeft hier op verschillende onderdelen zeggenschap in. Ook de Annie M.G. Schmidt is in de GMR vertegenwoordigd.