Medezeggenschapsraad (MR)


Ouders kunnen op school meepraten en meebeslissen. Dit is geregeld in de medezeggenschapsraad. Binnen de stichting Elan zijn er op iedere school een MR en er is ook een gezamenlijke GMR. De MR van de Annie M.G. Schmidtschool bevordert de openheid en het overleg in de school. De raad bestaat uit leden die uit en door het personeel zijn gekozen en leden die uit en door de ouders zijn gekozen overeenkomstig het reglement.

In het reglement zijn de wettelijke bevoegdheden en procedures vastgelegd o.a. zittingsduur, verkiezingen, instemming/adviesbevoegdheden, geschillenregeling, regels m.b.t. besluitvorming.

Naast algemene taken/bevoegdheden van de MR zijn er ook specifieke taken en bevoegdheden zoals:

  • instemmingbevoegdheid m.b.t. schoolbeleid (zowel onderwijsinhoudelijk als organisatorisch).
  • adviesbevoegdheid m.b.t. schoolbeleid, personeelsbeleid, leerlingenbeleid.

Op school is het uitgebreide reglement beschikbaar.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

De MR bestaat uit de volgende leden:

Oudergeleding:

Marianne Strik

Maartje van Wilgenburg

 

Personeelsgeleding:

Jurjen Bodar

Ilse Baars

 

De MR is per E-mail te bereiken via [email protected]