Speciale zorg


Fysiotherapie

Er is een mogelijkheid om in de school fysiotherapie te krijgen door een kinderfysiotherapeut.

ICT (Informatie en communicatie technologie)

Zowel voor beheertaken (leerlingadministratie) als voor het onderwijsleerproces worden computerprogramma’s ingezet.

Logopedie

Problemen in de spraak- en taalontwikkeling kunnen grote invloed hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling en leerontwikkeling van kinderen. Zonder taal kunnen we moeilijk duidelijk maken wat we denken, voelen of willen. Ook voor het leren lezen, schrijven en rekenen is een goede ontwikkeling van de spraak en de taal van belang. Problemen bij het leren lezen en schrijven kunnen hun oorsprong hebben in een gebrekkige spraak- en taalontwikkeling.

Alle nieuw geplaatste leerlingen van de jongste groepen worden door de logopedist bekeken; oudere leerlingen kunnen worden onderzocht naar aanleiding van een specifieke hulpvraag. Naar aanleiding van het onderzoek kan, samen met de leerkracht, besloten worden tot logopedische hulp. De hulp kan individueel of in kleine groepjes gegeven worden en varieert van één tot twee keer per week.

Individuele logopedische hulp vindt vooral plaats op het gebied van de taalontwikkeling. De logopedist oefent alles met een kind wat te maken heeft met luisteren, begrijpen, praten en vertellen.
In sommige gevallen geeft de logopedist alleen advies aan de ouders. Bij specifieke logopedische problemen zoals stotteren, heesheid, mondfuncties of uitspraakproblemen zoals slissen en lispelen, vindt verwijzing plaats naar logopedie buiten school.

Als een nieuwe leerling al logopedisch in behandeling is op het moment dat hij/zij bij ons op school komt, is het wenselijk dat hij/zij in behandeling blijft totdat de logopedie op school kan worden voortgezet.

 

School Video Interactie Begeleiding

School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is één van de begeleidingsmethodieken die de school hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Op onze school wordt het middel voornamelijk ingezet om de leerkrachten te ondersteunen bij hun onderwijstaak. De methodiek wordt zowel ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg, als bij vragen rondom onderwijsvernieuwing.

image

Aan de school is een gespecialiseerde School Video Interactie Begeleider (SVIB-er) verbonden, die korte video-opnames maakt in de klas en dit vervolgens met de leerkracht nabespreekt.

Net zo als dat bij andere begeleidingsfunctionarissen het geval is, hanteert de SVIB-er een beroepscode, waarin o.a. staat dat de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Zo blijven de videobeelden die in de klas gemaakt worden, onder het beheer van de SVIB-er en worden niet – zonder zijn uitdrukkelijke toestemming en die van de betrokken leerkracht – aan anderen vertoond. Indien de methodiek wordt ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van één of meer leerlingen,  worden de ouders / verzorgers hiervan in kennis gesteld en wordt om toestemming gevraagd.

SVT

sociale vaardigheidstraining: dit is een groepstraining in sociale vaardigheden voor een groep leerlingen van gemiddeld 10 jaar gedurende ongeveer 12 bijeenkomsten. Ouders komen 2 keer bij elkaar. De training is bedoeld om kinderen te leren hoe zij zich het best kunnen gedragen in allerlei sociale situaties. De kinderen leren hoe ze voor zichzelf op kunnen komen, maar ook hoe je daarbij rekening moet houden met anderen. De lessen worden gegeven aan groepjes van ± zes leerlingen.

Psychologen en orthopedagogen

De psychologen/orthopedagogen van de school zijn inhoudelijk betrokken bij de groepsoverstijgende ontwikkelingen binnen de school, zoals het ontwikkelingsperspectief en het pedagogisch klimaat. Ook is aan elke groep van de Annie M.G. Schmidtschool een psycholoog/orthopedagoog verbonden. Deze is gedurende het schooljaar aanwezig bij de groeps- en leerlingbesprekingen.

De psycholoog/orthopedagoog doet daarnaast in overleg met ouders, leerkracht en bouwcoördinator indien nodig handelingsgerichte diagnostiek (onderzoek en observatie). Handelingsgericht werken is het uitgangspunt. De psycholoog/orthopedagoog kan helpen de onderwijsbehoeften van een leerling nog beter in kaart te brengen en de leerkracht, en in sommige gevallen de leerling, hierin begeleiden, in de gevallen dat:

  • De ouders of leerkracht zich handelingsverlegen voelen met betrekking tot bepaalde gedrags- en/of leeraspecten en adviezen willen hoe het beste op de (onderwijs)behoeften van de leerling af te stemmen.
  • De leerling niet laat zien wat hij/zij in huis heeft of niet lekker in zijn/haar vel zit en ouders en leerkracht willen weten hoe zij hem/haar hierin het beste kunnen begeleiden.

Er wordt veel samen gewerkt met de bouwcoördinatoren. Ouders worden altijd betrokken bij dit proces. Als deze interne begeleiding niet voldoende is, bestaat de mogelijkheid van verwijzing naar andere of aanvullende hulp en/of ondersteuning of in sommige gevallen een andere onderwijssetting. In de bovenbouw is de psycholoog/orthopedagoog betrokken bij het schoolverlaterstraject.

Doordat de betrokken psychologen/orthopedagogen eveneens werkzaam zijn voor samenwerkingsverband Unita, zijn zij goed op de hoogte van alle ontwikkelingen op de andere (reguliere en speciale) scholen.