Plaatsing op onze school


SBO Annie M.G Schmidtschool is bedoeld voor leerlingen die vastgelopen zijn op de reguliere basisschool. De basisschool kan veel voor een leerling doen, maar soms is een school voor SBO toch beter. De Annie biedt Passend Onderwijs aan leerlingen met leerproblemen, achterblijvende leerontwikkeling, gedragsproblemen en /of sociaal emotionele problemen.

Op de Annie wordt dezelfde lesstof aangeboden als op de reguliere basisschool, maar met intensievere begeleiding. Ons Samenwerkingsverband Unita heeft een praktische vertaalslag van Passend Onderwijs ontwikkeld. Het motto van Unita is: “ regulier als het kan, speciaal als het moet”. Als voor een leerling op de reguliere basisschool extra ondersteuning is gewenst, wordt dit door de school aangevraagd bij Unita. Er wordt dan MDO (Multi Disciplinair Overleg) gestart. Er wordt een trajectbegeleider benoemd. School, ouders en externe deskundigen, bijv. een begeleider uit het S(B)O en /of indien nodig Jeugdzorg, onderzoeken welke ondersteuning het beste bij deze leerling past en dit wordt vastgelegd in een groeidocument.

Wanneer na een intensief ondersteuningstraject op de reguliere basisschool duidelijk is, dat de leerling baat heeft bij speciaal basisonderwijs geeft Unita een toelaatbaarheidsverklaring af waarmee ouders hun kind kunnen aanmelden bij een SBO-school. Dit kan bijvoorbeeld de Annie zijn of een van andere SBO scholen van stichting Elan in deze regio. Op de Annie is regelmatig plaats voor tussentijdse instroom gedurende het schooljaar. Hierbij wordt overlegd over het beste overstapmoment.

Rugzak (leerlinggebonden financiering, LGF)

Voor leerlingen die al een rugzak hebben verandert er voorlopig niets en is er overgangsregeling tot augustus 2016. Binnen Unita zijn hier de volgende afspraken over gemaakt:

  • De overgangsregeling heeft betrekking op bestaande gevallen. Mits de indicatie nog geldig is en mits de leerling nog op school zit. Van een rugzak die afloopt, stopt ook de financiering.
  • Voor bestaande gevallen geldt de peildatum 01-10-2013. Unita zal echter voor bestaande gevallen die hierna zijn afgegeven ook een ondersteuningsbudget vaststellen.

Terugplaatsing en overplaatsing

Bij een aantal leerlingen zal vanaf het begin duidelijk zijn dat de Annie de beste plek is. Ook kan een leerling tijdelijk op onze school geplaatst worden. Enerzijds om na een bepaalde tijd te bekijken of terugplaatsing naar de reguliere basisschool mogelijk is, anderzijds om na te gaan of een meer gespecialiseerde school nodig is.

Door verhuizing of andere redenen kan een overstap naar een andere SBO school gemaakt worden. In alle gevallen hebben wij contact met de andere school om het dossier van het kind goed over te dragen.

image