Ouderparticipatie


De rol van de ouders is belangrijk in het onderwijs. De Annie M.G. Schmidtschool ziet ouders als ervaringsdeskundigen bij het beantwoorden van vragen over de aanpak van hun kind. De hechte band tussen ouders en kind maakt het mogelijk dat de ouders in staat zijn als “antenne” te fungeren als het gaat om het verwoorden van de gevoelens en mogelijkheden van het kind.

Omdat de Annie M.G. Schmidtschool een streekschool is, zijn ouders vaak minder in de gelegenheid binnen te lopen en eventuele vragen te stellen. Wij vinden het dan ook van groot belang veel aandacht te schenken en alert te blijven op goede contacten tussen ouders en school. De school heeft daarom een flink aantal formele en informele momenten per jaar, waarbij de ouders betrokken worden bij de school. Van belang is dat ouders vertrouwen hebben in de school. Hierdoor kan het kind zich beter gaan ontplooien in een school waar de ouders “achter staan”.

We denken na over mogelijkheden om ouders nog meer te betrekken. We denken dan bijvoorbeeld aan hulp bij plein, lezen of doemiddagen. We houden u op de hoogte.

Informele contacten

Dit zijn de contacten die plaats vinden zonder dat er van te voren een afspraak is gemaakt. Bijvoorbeeld bij het halen/brengen van het kind, tijdens telefoongesprekken, tijdens activiteiten op school (sportdagen, excursies etc.).

Formele contacten

 • Deze contacten zijn van te voren gepland en hebben een bepaald doel. Zowel vanuit ouders als vanuit school kan hiertoe initiatief genomen worden.
 • Algemene kennismakingsavond – Er wordt kennis gemaakt met het team, de leerkracht en met de ouders van klasgenoten.
 • Het prognose gesprek – Na de start van het kind volgt een gesprek met ouders over verwachtingen van ouders en school. Vaak gecombineerd met een rapportavond.
 • Inloopavond – Deze avond kunt u het werk van uw kind bekijken en praten met de leerkracht.
 • Herfstrapport – Rapportage van de sociaal emotionele ontwikkeling ingevuld door ouders, kind en leerkracht.
 • Voorlichtingsavond – In circuitvorm wordt voorlichting gegeven over het voortgezet onderwijs.
 • Winter- en zomerraport – Rapportage over de didactische vorderingen van het kind.
 • Rapportagegesprekken n.a.v. (eind)onderzoeken.
 • Thema avonden – Hierop wordt een bepaald thema (ADHD, dyslexie, gezond eten etc.) besproken.
 • Oudergespreksgroepen – Oudergroepen waarvan kinderen sociale vaardigheidstraining volgen. Ouders die meedoen aan de cursus “Opvoeden en zo”.
 • Koffieochtenden en theemiddagen – Ouders krijgen de mogelijkheid om in de groep van hun kind te kijken en mogelijk mee te doen samen met andere ouders.
 • Gesprekken en afspraken ter ondersteuning van het leerprogramma, bijvoorbeeld bij logopedie, fysiotherapie en/of n.a.v. een extra hulpvraag.
 • Overleg op afspraak tussen ouders, hulpverleningsinstellingen en school.
 • Advies-/verwijzingsgesprekken.

Schriftelijke informatie; vaak per mail verstuurd

 • De schoolgids.
 • De jaarinfo.
 • Info – Maandelijks een info-krantje met de laatste nieuwtjes over activiteiten e.d. (de digitale versie staat op de website www.amgs.nl).
 • Brieven – Uitnodigingen en/of berichten voor ouderavonden e.d.
 • Ouderenquête ‘Wat vindt u van de school van uw kind?’ Voor het personeel van de Annie M.G. Schmidtschool is het van groot belang om helder te krijgen welk beeld u van onze school heeft. Daartoe vragen eens in de twee jaar een ouderenquête in te vullen. Dan zijn wij in staat om ons te bezinnen op de zwakke punten en deze te verbeteren. Over de uitkomst en werkpunten krijgt u verslag (tweejaarlijks).

 

De ouderenquête vraagt uw mening over de volgende 9 gebieden.

 • indruk van de school
 • het gebouw en de omgeving
 • de sfeer
 • de informatie
 • het karakter van de school
 • het huiswerk
 • de deskundigheid in onze school
 • de ouderactiviteiten

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

Elke ouder / verzorger is verplicht een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor het kind af te sluiten.

image