Het onderwijs


1. De organisatie van het onderwijs.

De Annie M.G. Schmidtschool heeft leerlingen in de basisschoolleeftijd van 4 tot en met 12 jaar.

Stampertjes; kleutergroep (JRK)

In deze groep zitten  kinderen tussen vier en zes à zeven jaar oud, met speciale onderwijsbehoeften die  een gerichte (ortho) pedagogische en / of (ortho) didactische benadering noodzakelijk maken. Dit vraagt een zorgvuldige analyse (diagnose) van de behoeften. Deze analyse speelt een belangrijke rol bij de planning en de uitvoering van het onderwijs. In deze groep treffen we kinderen aan met vooral een ondoorzichtige problematiek.

Alle andere groepen

We hebben kinderen met  een redelijke tot goede intelligentie (intelligentie gebied 80-120) maar zij profiteren te weinig van hun mogelijkheden. Het “minder presteren” gaat thuis en op (de oude) school storen en het kind wordt alsmaar machtelozer. De meeste kinderen komen op de leeftijd van 8 à  9 jaar naar onze school. Kinderen, bij wie complicaties rond de bevalling zijn opgetreden, geven in de loop van hun ontwikkeling vaak functiestoornissen te zien. Dit geldt uiteraard niet voor alle kinderen in dezelfde mate. Maar ook lichte zintuiglijke of motorische moeilijkheden kunnen vervolgens verregaande invloed hebben op de wijze waarop het kind zich ontwikkelt. Indien we de onderwijsbehoeften van deze kinderen  bekijken, treffen we kenmerken aan, als structuurverlening, voorspelbaarheid, veiligheid en ondersteuning bij motivatie.

Een andere groep zijn kinderen, die in aanleg over een geringer leerpotentieel beschikken (intelligentiegebied 60-80). De meeste kinderen komen op  8 à 9 jarige leeftijd naar onze school. Het onderwijs aan deze groep kinderen kenmerkt zich door een sterk concreet geleid leerproces, waarbij het gebruik van modellen voor oplossen van problemen noodzakelijk is.

De groepering van de kinderen op onze school vindt plaats op basis van een aantal facetten zoals:

 • het advies uit het Multi Disciplinair Overleg (MDO)
 • de kalenderleeftijd van de leerling.
 • het ontwikkelingsniveau van de leerling.
 • het ontwikkelingsperspectief van de leerling.
 • de specifieke hulpvraag van de leerling.

De groepsgrootte bedraagt gemiddeld 15 leerlingen per groep.

unit 1: maximaal 14 kinderen per groep; (kinderen van 4 tot + 7 jaar)

unit 2: maximaal 15 kinderen per groep; (kinderen van + 7 tot + 10 jaar)

unit 3: maximaal 16 kinderen per groep; (kinderen van + 10 tot + 13 jaar)

In de Taalgroep en de Rekengroep zitten maximaal 15 kinderen van + 8 t/m + 11 jaar

Een groepsaanduiding zoals in het reguliere basisonderwijs kent de Annie M.G. Schmidtschool niet. Kinderen kunnen op hun eigen niveau per vakgebied werken. Zo kan een kind lezen op niveau groep 6 en rekenen op niveau groep 4. Daarom werken wij met letters. Ouders en kinderen weten per vakgebied op welk niveau gewerkt wordt.

2. De inhoud van het onderwijs

In principe wordt op de Annie M.G. Schmidtschool dezelfde leerstof aangeboden als op de reguliere basisschool. Ook wij richten ons naar de kerndoelen zoals het ministerie van onderwijs ze heeft geformuleerd. De manier en het tempo van aanbieden worden waar nodig aangepast aan de mogelijkheden van het individuele kind. De instructie sluit dus zoveel mogelijk aan op de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van het kind en het kind kan voortdurend de eigen mogelijkheden ontwikkelen. Er wordt daarom op verschillende manieren gewerkt:

 • met de hele groep dezelfde les (kringgesprekken, gymnastiek, themalessen uit de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling);
 • in kleine groepjes binnen de eigen groep (instructiegroepen bij een bepaald vak);
 • met een aantal leerlingen uit enkele groepen die op hetzelfde niveau instructie krijgen (groepsdoorbrekend onderwijs bij bijvoorbeeld lezen);
 • individueel (bijvoorbeeld bij specifieke problemen).

Het onderwijs zal moeten worden afgestemd op het zich ontwikkelende kind zonder de oriëntatie op   de maatschappij (bijvoorbeeld: vrije tijd, thuissituatie en het vervolgonderwijs) te verliezen.

Cognitieve ontwikkeling

In de kleutergroepen wordt de brede basis gelegd voor de specifieke vakken die in de latere leerjaren aan de orde komen. In deze groep staat de ontwikkeling van het kind centraal. De rol van de leerkracht is hierbij goed observeren van de kinderen en op basis van deze observaties activiteiten aanbieden. Kinderen worden bij veel activiteiten individueel of in kleine groepjes begeleid en gestimuleerd, zodat zij in hun eigen tempo ervaringen kunnen verwerken.

Naarmate de kinderen ouder worden (of er aan toe zijn) krijgen aanvankelijk lezen en rekenen steeds meer een plek binnen het weekrooster. Ook wordt gestart met wereldoriënterende vakken. In ons onderwijs gaat het bij de cognitieve ontwikkeling om het verwerven van kennis, inzicht, vaardigheden en houding. Er wordt op de Annie M.G. Schmidtschool veel aandacht besteed aan het aanleren van de basisvaardigheden van vakken zoals lezen, schrijven, taal, rekenen.

Hiervoor worden bestaande en gespecialiseerde methoden gebruikt die beantwoorden aan de kerndoelen van het basisonderwijs.

Om goed af te stemmen op de ontwikkeling van het kind worden methodegebonden testen en toetsen vanuit het leerlingvolgsysteem afgenomen. Zodat direct ingespeeld kan worden op de instructie-behoefte van het kind.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Naast de cognitieve ontwikkeling speelt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling een grote rol op onze school. De ontwikkeling die de kinderen doormaken, wordt voor een groot deel beïnvloed door wat zij op kennisgebied, maar ook op emotioneel gebied ervaren en beleven.

Het team van de Annie M.G. Schmidtschool streeft ernaar een kindvriendelijke sfeer te creëren   waarin ieder kind zich thuis en veilig voelt en waarin het kind door volwassenen en andere kinderen gewaardeerd wordt om wat het is en niet om wat het kan. Het groepsproces speelt bij dit alles een grote rol.

Gedurende het schooljaar wordt gewerkt aan persoonlijkheidvorming en sociaal-emotionele ontwikkeling via de methode “Leefstijl”. In een sfeer waarin kinderen vertrouwen hebben in de leerkracht, in elkaar en in zichzelf, zal het kind zichzelf durven te zijn, zich durven te uiten, problemen willen oplossen, mening durven te geven, fouten durven te maken etc.

Over de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind wil de school graag in gesprek komen met de ouders en het kind zelf. Hiervoor gebruiken we het herfstrapport waarin de ouders, de kinderen en de leerkrachten hun mening kunnen geven en tot afspraken kunnen komen.

Fysieke ontwikkeling

De Annie M.G. Schmidtschool probeert kinderen met plezier te laten bewegen. Kinderen die leren spelen op een sportieve en actieve wijze.

De kinderen hebben 2x per week gymnastiekles van een vakleerkracht en worden op het schoolplein en tijdens de pauzes in staat gesteld actief (samen) te spelen.Bij de gymnastieklessen is het gebruik van gymbroek en gymschoenen verplicht. 

Indien uw kind om medische redenen hieraan niet mag deelnemen, zullen wij dit schriftelijk van u vernemen.

Tip: merk de kleding van uw kind; we houden elk jaar nogal veel kleding over.

Naast de gymlessen op school doet bouw 3 enthousiast mee aan het schoolvoetbal. (bij voldoende vervoersmogelijkheden.) Vaste traditie is de competitie die al vele jaren wordt gehouden tussen een aantal scholen voor speciaal onderwijs. Er wordt gestreden om de “Cup Speciaal”.

Extra activiteiten

Gedurende het schooljaar zijn naast het onderwijs diverse activiteiten gepland zoals:

 • sporttoernooien (trefbal, schaatsen, dammen, atletiek);
 • feesten (kerstdiner, paaslunch, Annie-dag, Sint. koningsdag);
 • excursies (musea, VO-scholen, GOCK, Goois Natuurreservaat);
 • verkeersdiploma (voor de bovenbouwleerlingen wordt elk jaar het schoolexamen verkeer afgenomen met een theoretisch- en een praktisch gedeelte);
 • schoolkamp/schoolreisje.

 

 

image