Rekengroep


In oktober 2008 is de speciale school voor basisonderwijs Annie M.G. Schmidt te Hilversum gestart met een Rekengroep. In deze groep kunnen kinderen uit het Samenwerkingsverband met ernstige rekenproblemen worden begeleid. Plaatsing gebeurt via een MDO. De kinderen komen zowel van de reguliere basisscholen uit het Samenwerkingsverband Unita als van de Annie M.G. Schmidtschool. Zij komen op maandag en dinsdag naar deze Rekengroep, de andere dagen zijn zij op hun eigen school.

De kinderen blijven ingeschreven op de eigen basisschool.

Doelgroep:

Kinderen die in de reguliere onderwijssituatie zijn vastgelopen met rekenen. Veelal rekenen deze kinderen niet meer mee met de andere kinderen van de groep en volgen een eigen programma. Er is sprake van handelingsverlegenheid bij de leerkrachten van deze leerlingen.

Tijdens het MDO wordt er gekeken naar onderstaande aspecten:

 1. Kinderen met een ernstige achterstand op het gebied van rekenen – 1½ jaar, – het kind presteert voldoende op de overige kennisgebieden (technisch lezen, spellen en begrijpend lezen);
 2. leeftijdscategorie: kinderen uit groep 4, 5 en 6 van het basisonderwijs;
 3. hardnekkige problemen met automatiseren. Gebruikte onderzoeksinstrumenten zijn gedegen, niet-methodegebonden bijvoorbeeld Tempo Toets rekenen, Niveau Toets rekenen, DLE-toets Rekenen en Wiskunde en (onderdelen van) diagnostisch rekenonderzoek.
 4. een complete beschrijving van het (reken)voortraject in het Groeidocument door de desbetreffende school. De school moet aantonen, met behulp van handelingsplannen, dat het rekenproces stagneert. De inspanningen hebben onvoldoende opgeleverd.

Bovendien zijn de volgende voorwaarden noodzakelijk:

 1. de school is bereid tot regelmatig afstemmingsoverleg met de Rekengroepmedewerkers en de ambulante begeleider over de ontwikkeling en is bereid om de nieuw verworven vaardigheden en inzichten van de leerling te begeleiden in de basisschoolsituatie;
 2. de ouders zijn bereid tot overleg over de behandeling, vorderingen en het toekomstperspectief van hun kind. Tevens wordt van hen verwacht dat zij de huiswerkopdrachten van hun kind serieus begeleiden en ondersteunen;
 3. het kind heeft voldoende draagkracht om met de schoolwisselingen om te gaan.

N.B. Alleen leerlingen van een bij het Samenwerkingsverband Unita aangesloten basisschool komen in aanmerking voor plaatsing.

In de twee dagen Rekengroep wordt vrijwel alle tijd besteed aan rekenen onder leiding van de begeleiders van de Rekengroep. Hierdoor kan er individueel gewerkt worden binnen het te ontwikkelen rekendomein. Er wordt gewerkt aan specifieke ontwikkelingsvaardigheden die aansluiten bij de rekenmogelijkheden van het kind.

Uitgangspunt bij de instructie is het aanbieden van de leerstof op drie niveaus van handelen: handelen met materiaal, werken met schema’s en modellen en het formeel rekenen. Voor elk kind wordt nagegaan wat voor hem/haar een optimaal niveau is op de verschillende domeinen van het rekenonderwijs. Hierbij komen alle rekeninhouden tot en met groep 5 aan bod. Daarnaast worden de breuken, procenten, meten/meetkunde, geldrekenen, tijd en de rekenmachine als domeinen verkend en wordt op elk van deze domeinen gewerkt op individueel aangepast niveau.

Er wordt regelmatig getoetst om na te gaan of er vooruitgang is geboekt. De kinderen worden gestimuleerd hun rekenvaardigheden te laten zien.

Op de dagen waarop de kinderen op hun eigen basisschool zijn vinden de contactmomenten (advisering, voorlichting en afstemming) met de leerkrachten van de eigen school plaats. Wekelijks worden er gegevens uitgewisseld en opdrachten meegegeven. Van belang is dat er op de eigen school aanvullend wordt gewerkt en dat er tevens in de thuissituatie aandacht wordt besteed aan het rekenen waaronder met name de automatisering van de sommen tot 20 en de tafels.

De opzet van de Rekengroep is plaatsing voor een zo kort mogelijke periode. Elk kind heeft een individueel traject waarbij gekeken wordt hoe het kind zo snel mogelijk weer aansluiting kan vinden bij de groepsinstructie op de eigen school. “Terugplaatsing” vindt plaats in overleg met de leerkracht van de eigen school, de ouders en het kind. Na zorgvuldige afweging van de gestelde leerdoelen die zijn geformuleerd voor elk kind wordt een terugplaatsingschema gemaakt.

Na de Rekengroep:

Het is de bedoeling dat de kinderen na een zo kort mogelijke periode weer volledig terug gaan naar hun eigen school. Deze terugplaatsing gaat altijd in overleg met alle betrokkenen volgens de terugplaatsingprocedure van de Annie M.G. Schmidtschool.

Criteria voor terugplaatsing:

 • De gestelde leerdoelen zijn bereik;
 • De eigen school heeft voldoende didactische en professionele mogelijkheden en middelen om deze leerling met de nieuw verworven vaardigheden en inzichten structureel verder te helpen ontwikkelen;
 • De Rekengroepmedewerkers hebben de speciale rekenontwikkelbehoeften van de leerling in kaart gebracht op het gebied van remediëren, compenseren en dispenseren.
 • Het kind is in staat met de nieuwe verworvenheden aansluiting te vinden bij de instructiegroep van de eigen klas.

In mondeling overleg zijn afspraken gemaakt met de leerkracht en de IB-er over de ondersteuning en begeleiding die de leerling nodig heeft om de instructies in de eigen groep te kunnen volgen.

Afspraken rond plaatsing

In het MDO wordt samen besloten tot plaatsing in de Rekengroep. Als hiertoe besloten is wordt er door de directeur van het samenwerkingsverband akkoord gegeven voor een plaatsing. De plaatsing is parttime (zie hiervoor) en bedraagt maximaal een jaar.

Ouders en de toeleverende basisschool worden begeleid door de Rekengroep-medewerkers, zodat de leerling adequaat onderwijs geboden kan worden zowel binnen de specialistische setting van de Rekengroep, binnen de school van herkomst, als in de thuissituatie.

image
image